• Huishoudelijk Reglement en gedragsregels SV Deurne

  De algemene gedragsregels gelden voor alle leden en bezoekers. Per doelgroep (speler, leider, trainer, , ouders/verzorgers) zijn bovendien specifieke gedragsregels opgesteld. Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij SV Deurne betrokken is, moet van de gedragsregels op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn. De gedragsregels moeten door iedereen bij SV Deurne worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen zijn het uitgangspunt voor ons handelen.Onze normen en waarden gaan over hoe we met elkaar om willen gaan, wat we normaal en niet normaal vinden. We spreken elkaar daarop aan en nemen waar nodig maatregelen.

  1.1 De algemene regels In deze paragraaf zijn de algemene regels opgenomen die we hanteren bij SV Deurne. Ze bevatten de uitgangspunten die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het sportpark van toepassing zijn:

  Voetbalnormen
  x Voetbal is een teamsport, die met elkaar, dus ook met de tegenstander, gezamenlijk beoefend wordt.
  x Bij voetbal is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
  x We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
  x De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
  x Voetbal is voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.

  Werkzaamheden en activiteiten
  x Van de leden wordt verwacht dat, wanneer er een beroep op hen wordt gedaan om werkzaamheden of activiteiten voor de club te verrichten, zij zich positief opstellen.
  x Van de oudere jeugdleden en van seniorleden wordt verwacht dat ieder een taak (klein of groot) op zich neemt. Dit kan bijvoorbeeld zijn: trainer, grensrechter, commissielid, etc.
  x We willen het werk gezamenlijk doen en zoveel mogelijk verdelen onder de leden

  Respect
  x Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
  x We hebben altijd respect voor de scheidsrechter en grensrechter, ook als deze een fout maken.
  x Iedereen dient zich zodanig te gedragen dat de orde, veiligheid, rust en hygiëne worden gewaarborgd.
  x Het bestuur moedigt sociale controle aan. Daarnaast zal het bestuur, waar mogelijk, toezichthoudende maatregelen nemen.
  x Vernielingen dienen binnen 24 uur te worden gemeld bij het secretariaat, ongeacht de soort vernieling (moedwillig of per ongeluk). De begeleiders en trainers dienen het bestuur direct in kennis te stellen als één of meerdere spelers (van onze vereniging of tegenstander) zich schuldig hebben gemaakt aan vandalisme. Deze meldingsplicht geldt zowel voor uit- als thuiswedstrijden.
  x We blijven als toeschouwer achter de hekken /reclameborden tijdens een wedstrijd en/of buiten de lijnen van het veld.
  x We geven gevonden voorwerpen af bij de materialenbeheerder. Aansprakelijkheid
  x Zij die met opzet vernielingen aanrichten op ons sportpark zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van de reparatie. Afhankelijk van de aard van de vernielingen kan door de vereniging aangifte worden gedaan, waarna door de politie een procesverbaal zal worden opgemaakt. Daarnaast kan het bestuur, indien het gaat om leden, vrijwilligers en supporters van de vereniging en bezoekers van ons sportpark de KNVBtuchtcommissie inschakelen voor het opleggen van een passende straf.
  x Bij diefstal zal altijd aangifte worden gedaan bij de politie.
  x Het bezoek aan de accommodatie geschiedt geheel op eigen risico. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van bezoekers.
  x Bezoekers door wiens toedoen schade aan eigendommen van de accommodatie wordt toegebracht, worden daarvoor aansprakelijk gesteld.
  x Boetes zoals opgelegd door de KNVB na gele en rode kaarten, komen altijd ten laste van het betreffende lid en worden geïnd door de leider/trainer en afgedragen aan de wedstrijdsecretaris onder vermelding van naam en wedstrijd.


  1.2 Specifieke gedragsregels voor de speler:
  x De speler Is sportief, vertoont teamgeest en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
  x Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer /leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen. Zonder tijdige afmelding bepaalt de trainer/ leider of de speler bij de volgende wedstrijd wordt opgesteld.
  x Is bij een wedstrijd en training op het aangegeven tijdstip aanwezig.
  x Heeft tijdens de wedstrijden het tenue van SV Deurne in orde, d.w.z.: kousen omhoog, shirt in de broek en altijd scheenbeschermers aan (ook op trainingen).
  x Draagt tijdens wedstrijden en trainingen geen horloge of sieraden.
  x Toont respect voor zijn medespelers, kaderleden, scheidsrechter, grensrechters, tegenstanders, accommodatiebeheerders, publiek en vereniging.
  x Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.

  Van een speler wordt ook verwacht dat deze:
  x Zuinig is op alle materialen die hij mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedlokalen.
  x Vuile schoenen buiten uitklopt en schoon maakt voordat hij het kleedlokaal in gaat.
  x In principe na elke training en wedstrijd doucht.
  x Mee helpt met het schoonmaken van het kleedlokaal.
  x Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
  x Geen waardevolle spullen achter laat in het kleedlokaal, maar deze in bewaring geeft bij de trainer of leider.
  x Mee helpt met het opruimen van materialen na de training.
  x Probeert problemen met medespelers, leiders of trainers in eerste instantie zelf op te lossen, door een gesprek aan te gaan met de betreffende persoon. Lukt dit niet dan kan contact opgenomen worden met de categoriecoördinator (jeugd) of met het bestuurslid seniorenzaken.

  1.3 Specifieke gedragsregels voor de leider
  x Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
  x Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders.
  x Is op tijd aanwezig bij wedstrijden.
  x Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
  x Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
  x Coacht de spelers positief tijdens wedstrijden.
  x Zorgt voor toezicht in het kleedlokaal en is samen met de trainer verantwoordelijk voor het schoonmaken van het kleedlokaal, zowel uit als thuis.
  x Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak) die de vereniging ter beschikking stelt.
  x Regelt het vervoer bij uitwedstrijden.
  x Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier. Van een leider wordt verder ook verwacht dat deze:
  x Geen alcohol gebruikt en rookt tijdens het begeleiden van een team.
  x Voor aanvang van de wedstrijd de doelen op de juiste wijze plaatst (E/F) en na afloop weer opruimt.
  x Gebruikte materialen inlevert bij de materiaalbeheerder.
  x Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
  x Deelneemt aan de leidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
  x Het wasschema en teamkleding bewaakt.
  x Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers, danwel verwijst naar de website.
  x Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de categoriecoördinator, bestuur of andere vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van een jeugdspeler worden altijd de ouders/verzorgers ingelicht.

  1.4 Specifieke gedragsregels voor de trainer 
  x Brengt spelers passie bij voor het spel.
  x Levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van een speler.
  x Coacht de spelers positief tijdens wedstrijden.
  x Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
  x Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders.
  x Is op tijd aanwezig bij trainingen en wedstrijden.
  x Is verantwoordelijk voor correct gebruik van de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pylonnen, doelen, etc.) en levert alle gebruikte materialen na een training weer in bij de materiaalbeheerder.
  x Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden en zorgt dat het veld na de training (op tijd) vrij is van gebruikte materialen

  1.5 Huishoudelijke zaken Het bestuur van SV Deurne wil dat het sportpark er optimaal uitziet. Het sportpark is van alle leden en het bestuur wil dat de leden er zuinig op zijn en er mede voor zorgen dat het netjes blijft. Over de volgende items zijn afspraken gemaakt in het bestuur. Dit zijn de normen en waarden van SV Deurne over het gebruik van en omgang met:

  1. Alcohol, roken en drugs
  2. Kleedlokalen
  3. Kantine en terras
  4. Bestuurskamer en wedstrijdsecretariaat
  5. Vergader- en instructieruimte (oude sponsorhome)
  6. Kunstgras-veld
  7. Laola-veld
  8. Materialen
  9. Lift-gebruik
  10. Speeltoestel
  11. Parkeren

  1.6 Roken, alcohol en drugs
  x Vrijwilligers/ouders die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers roken niet in de auto en drinken geen alcohol.
  x Het drinken van alcohol in de kantine is op zaterdag voor 14.00 uur niet toegestaan.
  x In de kleedlokalen mag niet worden gerookt en is gebruik van alcohol verboden.
  x Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het sportpark.
  x Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank in de kleedlokalen of langs het veld te nuttigen.
  x Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Daarom kan de verstrekking van alcoholhoudende drank in de kantine worden geweigerd.
  x Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal leiden tot een veld/sportparkverbod en mogelijk royement van de vereniging.
  x Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door het dienstdoende bestuurslid of kantinepersoneel uit de kantine verwijderd.

  1.7 Kleedlokalen
  x Voetbalschoenen worden buiten moddervrij gemaakt (en niet in de kleedlokalen).
  x Staan op de banken is verboden.
  x Gebruikte bandages, lege flesjes etc. worden in de daarvoor bestemde prullenbak gedeponeerd.
  x Na afloop van een training of wedstrijd maken de spelers (onder verantwoordelijkheid van de trainer/leider) het lokaal schoon, d.w.z. water met de trekker naar de douchekabine trekken en gras/zand en ander afval met handveger en blik in de vuilnisbak deponeren. Spullen die zijn achtergebleven afgeven bij de materiaalbeheerder. Het kleedlokaal wordt schoon achtergelaten voor de volgende gebruikers.
  x De materialenbeheerder zal het kleedlokaal alleen op verzoek van de trainer/leider sluiten en weer openen.

  1.8 Kantine en terras
  x Het betreden van de kantine met voetbalschoenen is verboden.
  x Voetbaltassen worden op de daarvoor bestemde plek geplaatst.
  x Er mag geen glas/flesje mee naar buiten genomen worden. Het gebruik van glas/flesje op het terras of tribunes is verboden.
  x Roken is verboden in de kantine, maar niet op het terras.
  x Honden mogen niet in de kantine, wel op het terras.

  1.8 Bestuurskamer en wedstrijdsecretariaat
  x De gebruikte vergaderruimte wordt schoon achtergelaten en lege glazen/bekers worden na afloop teruggebracht naar waar ze zijn opgehaald of in de afvalbak gedeponeerd.
  x Degene die in het bezit is van de sleutel van de bestuurskamer en/of wedsrtijdsecretariaat sluit deze na gebruik af.
  x Het betreden van de bestuurskamer en wedstrijdsecretariaat met voetbalschoenen is verboden.
  x Gebruik van koffie/thee ivm vergadering/bespreking is toegestaan.

  1.9  Vergader- en instructieruimte (oude sponsorhome)
  x Gebruik is alleen toegestaan voor wedstrijdbespreking, instructie en/of vergadering.
  x Het betreden met voetbalschoenen is verboden.
  x Reservering van de ruimte kan d.m.v. intekenen in agenda die in de ruimte aanwezig is.
  x De gebruikte ruimte wordt schoon achtergelaten en lege plastic bekers worden na afloop in de afvalbak gedeponeerd.
  x Degene van de vergadergroep die in het bezit is van de sleutel van de ruimte sluit deze na gebruik af.
  x Gebruik van koffie/thee ivm vergadering/bespreking is toegestaan.

  2.0  Kunstgrasveld
  x Betreden mag alleen met schone (voetbal)schoenen. Spelers dienen voor betreding de borstels te gebruiken.
  x Betreden mag alleen via de toegangsdeuren. De laatste sluit de toegangsdeur.
  x Kauwgom is niet toegestaan.
  x Glaswerk is niet toegestaan.
  x Rookwarenof vuur is niet toegestaan.
  x Stalen noppen zijn niet toegestaan.
  x Express tegen de boarding schieten is niet toegestaan.
  x Publiek moet buiten de boarding blijven en mag zich niet op het kunstgras begeven.
  x Het slepen met doelen is niet toegestaan (optillen of rijden).
  x Doelen na afloop terugzetten op de daarvoor bestemde plekken.
  x Het is niet toegestaan aan de doelen te hangen.

  2.1 Laola-veld
  x Alleen leden van SV Deurne mogen gebruik maken van het Laola-veld.
  x Trainers die met hun team gebruik willen maken van het Laola-veld krijgen voorrang. De trainer geeft aan dat hij gebruik wil maken van het veld en vraagt de spelers op het veld, het veld te verlaten.
  x De laatste speler sluit de toegangsdeur.
  x Eten, drinken en kauwgom is niet toegestaan op het veld.
  x Glaswerk is niet toegestaan. x Rookwaren of vuur is niet toegestaan.
  x Stalen noppen zijn niet toegestaan.
  x Express tegen de boarding schieten is niet toegestaan.
  x Publiek moet buiten de boarding blijven en mag zich niet op het Laola-veld begeven. x Het is niet toegestaan aan de doelen te hangen.

  2.2 Materialen
  x Trainingsmaterialen worden door de trainer afgehaald bij de materialenbeheerder.
  x Na afloop van een training wordt de deur van een kleedlokaal pas geopend als alle trainingsmaterialen weer zijn ingeleverd.
  x Trainers/leiders geven bij de materialenbeheerder aan als materialen kapot zijn gegaan.
  x De scheidsrechter kan voor aanvang van een wedstrijd de wedstrijdbal en grensrechter-vlaggen afhalen bij de materialenbeheerder en levert deze daar na afloop weer in.
  x Voor aanvang van het nieuwe seizoen worden de materialen voor het team aan de betreffende leiders uitgereikt.
  x Aan het eind van het seizoen neemt SV Deurne alle materialen die door de vereniging ter beschikking zijn gesteld (tenues, ballen, koffers/ tasjes, hesjes, etc.) van elk team in. De leiders zijn daarvoor aanspreekpunt. Trainer/leider is verantwoordelijk voor het op de juiste plek plaatsen van de E/F-goals en het op de juiste plaats achterlaten ervan na afloop van de laatste E/F-training of E/F-wedstrijd.

  2.3 Lift-gebruik
  x De lift mag uitsluitend gebruikt worden door minder valide personen, ouders met baby’s, geblesseerden of ouderen die moeite hebben met traplopen. x De sleutel is af te halen bij de bar.

  2.4 Speeltoestel
  x Is bestemd voor kinderen tot en met 10 jaar.
  x Gebruik is op eigen risico.
  x Ouders van spelende kinderen houden toezicht bij het speeltoestel.

  2.5 Parkeren
  x Auto’s mogen alleen parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.
  x Fietsen en scooters worden geplaatst in de daarvoor bestemde rekken.
  x De toegangshekken naar de velden worden in het belang van de veiligheid vrijgehouden voor hulpdiensten.
  x Matig je snelheid in de nabijheid van het sportpark.

rfwbs-slide